Wij beschikken over de nieuwste CNC glansdraai apparatuur

Wij kunnen aluminium velgen lassen

ALGEMENE VOORWAARDEN AT POEDERCOATEN B.V.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.
1. AT Poedercoaten: AT Poedercoaten B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Sydneystraat 42, 3047BP te Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 83200894.
2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie AT Poedercoaten een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4. Partijen: AT Poedercoaten en de Wederpartij gezamenlijk.
5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan AT Poedercoaten zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot het verrichten van Werkzaamheden.
6. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe AT Poedercoaten zich in het kader van de Overeenkomst jegens de Wederpartij heeft verbonden, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, poedercoaten, stralen, velgenreparatie, CNC-glansdraaien en (de)montage van wielen en banden.
7. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van AT Poedercoaten en iedere Overeenkomst.
2. De toepasselijkheid van de eventuele inkoop- of andersluidende algemene voorwaarden van de Wederpartij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. Elk mondeling dan wel Schriftelijk aanbod van AT Poedercoaten is vrijblijvend. AT Poedercoaten kan zijn aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog herroepen.
2. Kennelijke fouten en vergissingen van AT Poedercoaten, binden AT Poedercoaten niet.
3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het aanbod van AT Poedercoaten, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij AT Poedercoaten anders aangeeft.
4. Indien AT Poedercoaten de Wederpartij, naar aanleiding van een mondeling gesloten Overeenkomst, een Schriftelijke opdrachtbevestiging verstrekt, wordt geacht dat deze bevestiging de Overeenkomst juist en volledig weergeeft, tenzij de Wederpartij ter zake binnen twee werkdagen na ontvangst van de bevestiging gemotiveerd en Schriftelijk heeft geklaagd.
5. Indien de Wederpartij de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

ARTIKEL 4. | VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ IN HET ALGEMEEN
1. De Wederpartij staat ervoor in dat zij alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is (waaronder een afbeelding van het object waaraan de Werkzaamheden dienen te worden verricht mede begrepen), tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door AT Poedercoaten aangewezen wijze, aan AT Poedercoaten verstrekt. De Wederpartij staat in voor de juistheid van deze informatie. Voorts dient de Wederpartij AT Poedercoaten steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.
2. De Wederpartij staat ervoor in dat het object waaraan de Werkzaamheden worden verricht, op de overeengekomen datum en tijd op locatie van AT Poedercoaten ter beschikking van AT Poedercoaten is gesteld.
3. Bij het CNC-glansdraaien van velgen dienen deze voorafgaand aan die Werkzaamheden door AT Poedercoaten te worden opgeruwd (gescotched). Als de velgen gespoten zijn of elders gerepareerd zijn, dient de Wederpartij daarvan voorafgaand aan de
Werkzaamheden mededeling te doen aan AT Poedercoaten en kan het zijn dat door het opruwproces extra kosten moeten worden
gemaakt voor een goed glansdraairesultaat. Deze extra kosten komen in een voorkomend geval voor rekening van de Wederpartij.
4. Ook in andere gevallen dan CNC-glansdraaien van velgen dient de Wederpartij voorafgaand aan de uitvoering van Werkzaamheden
aan velgen aan te geven of de velgen eerder gerepareerd zijn. Als een velg wordt gericht en de velg is eerder gelast, dan kan de
lasnaad scheuren. De kosten van opnieuw lassen van de scheur komen aanvullend voor rekening van de Wederpartij.
5. De Wederpartij staat ervoor in dat zij de rechtmatige eigenaar is van het object waaraan de Werkzaamheden worden verricht,
althans dat zij bevoegd is over het object te beschikken en het object aan AT Poedercoaten beschikbaar te stellen voor de doeleinden
waarin de Overeenkomst voorziet. De Wederpartij vrijwaart AT Poedercoaten van alle aanspraken van derden die de stelling
rechtvaardigen dat het object van diefstal afkomstig is, dan wel dat AT Poedercoaten anderszins niet gerechtigd is het object onder
zich te houden. Artikel 11.6 is van overeenkomstige toepassing.
6. Indien de Wederpartij het object waaraan de Werkzaamheden zijn verricht niet afhaalt binnen drie werkdagen nadat AT
Poedercoaten de Wederpartij ervan in kennis heeft gesteld dat de Werkzaamheden zijn voltooid, is AT Poedercoaten gerechtigd
een redelijke vergoeding wegens stallingskosten aan de Wederpartij in rekening brengen.

ARTIKEL 5. | TERMIJNEN
1. Alle uitvoerings- en/of opleveringstermijnen waartoe AT Poedercoaten zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, zijn indicatieve,
niet-fatale termijnen. Van een verwachte vertraging zal AT Poedercoaten de Wederpartij zo spoedig mogelijk mededeling doen. Het
verzuim van AT Poedercoaten treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij AT Poedercoaten Schriftelijk in gebreke heeft gesteld,
in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en AT Poedercoaten na het verstrijken van de
laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
2. Verzuim van AT Poedercoaten biedt de Wederpartij recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim
betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 6. | ONDERZOEK EN KLACHTEN
1. Bij het ophalen door de Wederpartij van het object waaraan de Werkzaamheden zijn verricht, dient de Wederpartij direct te
onderzoeken of AT Poedercoaten de Werkzaamheden deugdelijk heeft uitgevoerd en of tijdens de periode dat het object bij AT
Poedercoaten is ondergebracht, schade aan het object is ontstaan. Klachten ter zake dienen onmiddellijk bij de teruglevering van
het object aan AT Poedercoaten te worden gemeld. In geval van de bedoelde schade dient de Wederpartij te bewijzen dat deze
schade niet aanwezig was ten tijde van de beschikbaarstelling van het object vóór aanlevering daarvan bij AT Poedercoaten.
2. Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor AT Poedercoaten uit een dergelijke klacht geen enkele verplichting voort.
3. Ook indien de Wederpartij (tijdig) klaagt, blijft haar verplichting tot tijdige betaling aan AT Poedercoaten bestaan, behoudens voor
zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

ARTIKEL 7. | GARANTIE
1. Op poedercoatwerk verstrekt AT Poedercoaten zes maanden garantie, ingaande op de dag van oplevering van de Werkzaamheden.
Deze garantie houdt uitsluitend in dat de lak binnen deze termijn niet vervaagt of verkleurt of anderszins gebreken vertoont als
gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van de Werkzaamheden door AT Poedercoaten.
2. Het richten van velgen geschiedt naar beste inzicht en vermogen van AT Poedercoaten, doch verstrekt hij daarop nimmer enige
garantie.
3. AT Poedercoaten kan niet garanderen dat door de uitvoering van de Werkzaamheden weggenomen verschijnselen van oxidatie niet
opnieuw optreden.
4. Eventueel toepasselijke garantie vervalt in elk geval indien een gebrek van het opgeleverde het gevolg is van een na de oplevering
van buiten komende oorzaak of een andere niet aan AT Poedercoaten toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief
bedoeld begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging van buitenaf, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige
behandeling en gebruik in strijd met de aanwijzingen van AT Poedercoaten, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden
en het aanbrengen van veranderingen aan het opgeleverde, waaronder begrepen reparaties die niet met voorafgaande Schriftelijke
instemming van AT Poedercoaten zijn uitgevoerd.

ARTIKEL 8. | OVERMACHT
1. AT Poedercoaten is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe
gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer
geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de
wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop AT Poedercoaten geen invloed
heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen,
ziekte van personeel, rampen, epidemieën, pandemieën, oorlog en oorlogsdreiging, defecten aan machines of installaties en
overheidsmaatregelen.
2. Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien AT Poedercoaten bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is AT Poedercoaten gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
4. Schade ontstaan als gevolg van overmacht, komt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. AT Poedercoaten is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst AT Poedercoaten ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door AT Poedercoaten in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
2. Indien de Wederpartij haar onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd, alsook in geval waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is AT Poedercoaten gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst heeft gesteld.
3. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door AT Poedercoaten uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
4. De Wederpartij is verplicht de schade die AT Poedercoaten ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
5. Indien AT Poedercoaten de Overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen die AT Poedercoaten op de Wederpartij heeft, terstond opeisbaar.

ARTIKEL 10. | PRIJZEN & BETALINGEN
1. Partijen komen de prijs waartegen de Werkzaamheden worden verricht uitdrukkelijk overeen. Deze prijs is vastgesteld op basis van de informatie die AT Poedercoaten bij het sluiten van de Overeenkomst bekend was. Prestaties van AT Poedercoaten die zich buiten de inhoud en/of omvang van de Overeenkomst begeven, worden als meerwerk beschouwd. Eventueel meerwerk wordt uitgevoerd tegen een nader tussen Partijen overeen te komen meerprijs.
2. Alle door AT Poedercoaten vermelde bedragen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is vermeld en met dien verstande dat een aanbod gericht aan Consumenten bedragen (mede) inclusief btw vermeldt.
3. Betaling dient te geschieden op de daartoe door AT Poedercoaten aangegeven wijze, bij afhalen van het object waaraan de Werkzaamheden zijn verricht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. Betaling dient plaats te vinden zonder enig beroep op opschorting of verrekening, e.e.a. voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument niet dwingend in de weg staat.
5. Indien de Wederpartij haar onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd, alsook in geval waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Wederpartij intreedt, is de Wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de Wederpartij handelt in hoedanigheid van Consument.
7. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. De Wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door haar verstrekte informatie, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan AT Poedercoaten kan worden toegerekend. Schade als gevolg van een
omstandigheid als hiervoor bedoeld, biedt de Wederpartij jegens AT Poedercoaten geen aanspraak op schadevergoeding of enige andere compensatie.
2. AT Poedercoaten is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. AT Poedercoaten is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van AT Poedercoaten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van AT Poedercoaten aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan AT Poedercoaten toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
3. Mocht AT Poedercoaten aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft AT Poedercoaten te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient AT Poedercoaten hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van AT Poedercoaten ter zake vervalt.
4. De aansprakelijkheid van AT Poedercoaten is beperkt tot ten hoogste herstel van de Werkzaamheden. Indien herstel niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van AT Poedercoaten beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van AT Poedercoaten betrekking heeft en met dien verstande dat de aansprakelijkheid van AT Poedercoaten nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door AT Poedercoaten afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van AT Poedercoaten dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
5. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens AT Poedercoaten bedraagt één jaar.
6. De Wederpartij vrijwaart AT Poedercoaten van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak niet aan AT Poedercoaten toerekenbaar is. Indien AT Poedercoaten uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden AT Poedercoaten zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is RW, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van AT Poedercoaten en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

ARTIKEL 12. | PAND- EN RETENTIERECHT
1. AT Poedercoaten heeft jegens eenieder die daarvan afgifte verlangt een retentierecht op het object van de Wederpartij dat AT Poedercoaten in verband met de Overeenkomst onder zich heeft. Tegenover de Wederpartij kan AT Poedercoaten het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen hem nog verschuldigd is in verband met eventueel voorgaande Overeenkomsten.
2. Alle objecten van de Wederpartij die AT Poedercoaten in verband met de Overeenkomst onder zich heeft, strekken hem eveneens tot pand voor alle vorderingen die hij op de Wederpartij heeft.

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN
1. AT Poedercoaten is te allen tijde gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen.
2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
4. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van AT Poedercoaten aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.